Regulamin usług reklamowych aplikacji Żegluj

W niniejszym regulaminie określono:
 • zasady korzystania z usług reklamowych dostępnych w aplikacji mobilnej Żegluj
 • wzajemne prawa i obowiązki Stron, związane z oferowaniem i korzystaniem z usług reklamowych w aplikacji mobilnej Żegluj

Przed skorzystaniem z usług reklamowych w aplikacji Żegluj, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapoznania się z jego postanowieniami. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Zleceniodawcę jest równoznaczna z tym, iż wyraża on zgodę na współpracę ze Zleceniobiorcą zgodnie z jego postanowieniami.

 • Definicje
  1. Zleceniobiorca - Infeo Marcin Marek Gryszko z siedzibą w Olsztynie przy ul. Królewny Śnieżki 18, 10-696 Olsztyn, o numerze NIP: 739-315-00-70, działająca na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczych, pod numerem ewidencyjnym 44609, prowadzonym przez Prezydenta Miasta Olsztyn.
  2. Zleceniodawca – podmiot prawa (osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą posiadająca część praw konsumenta), osoba prawna, jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, lecz nieposiadająca osobowości prawnej, wykupująca usługę reklamową w aplikacji Żegluj. Zleceniodawca może być reklamodawcą lub działać w imieniu i/lub na rzecz reklamodawcy.
  3. Aplikacji mobilna – oprogramowanie pod nazwą Żegluj instalowane na urządzeniu mobilnym Użytkownika (smartfon/tablet) wspierające Użytkownika w nawigowaniu po akwenach wodnych. Aplikacja dostępna jest do pobrania w sklepach App Store i Google Play.
  4. Usługa reklamowa – realizowana w formie tekstowej i graficznej w aplikacji mobilnej, mająca na celu zachęcenie potencjalnych klientów do zakupu konkretnych towarów lub do skorzystania z określonych usług. Usługa reklamowa realizowana w następujących formach:
   1. wyróżnienie miejsca POI i uzyskanie statusu “Miejsca premium”
   2. usługa powiadomienia użytkowników aplikacji o ofercie
  5. Zlecenie Emisji Reklamy – umowa zawarta pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą na podstawie wypełnionego i opłaconego przez Zleceniodawcę Zlecenia Emisji Reklamy, zapisanego w panelu na stronie zegluj.info.
  6. Panel Reklamowy – system stworzony przez Zleceniobiorcę dostępny pod adresem internetowym www.zegluj.info, umożliwiający Zlecenie Emisji Reklamy i płatność.
  7. Emisja Reklamy – realizacja Reklamy zgodnie z postanowieniami opłaconego Zlecenia Emisji Reklamy.
  8. Cennik – cennik Emisji Reklamy obowiązujący w aplikacji mobilnej Żegluj, dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.zegluj.info
  9. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady korzystania z usług reklamowych w aplikacji mobilnej Żegluj.
 • Zlecenie emisji reklamy
  1. Zlecenia Emisji Reklamy dokonuje się za pośrednictwem konta w panelu, który dostępny jest pod adresem zegluj.info.
  2. Dostęp do Panelu Reklamowego może nastąpić poprzez:
   1. założenie nowego konta,
   2. zalogowanie się z użyciem danych konta, tj. loginu i hasła Zleceniodawcy w serwisie zegluj.info.
  3. Zapisując w Panelu Reklamowym Zlecenie Emisji Reklamy, Zleceniodawca oświadcza, że:
   1. jest uprawniony do złożenia Zlecenia Emisji Reklamy;
   2. jest uprawniony do posługiwania się materiałami użytymi w zleconych do Emisji Reklamy materiałach reklamowych;
   3. zlecana Emisja Reklamy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i nie narusza Regulaminu oraz innych praw osób trzecich;
   4. w sytuacji, gdy Zleceniodawca działa w imieniu i/lub na rzecz reklamodawcy, ponosi on odpowiedzialność solidarną wraz z reklamodawcą za szkodę powstałą w przypadku, gdy zlecana Emisja Reklamy nie jest zgodna z przepisami prawa, narusza Regulamin lub prawa osób trzecich;
   5. reklama spełniać będzie wymagania techniczne Zleceniobiorcy;
  4. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne Reklamy zlecanej do Emisji Reklamy przez Zleceniodawcę. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż Reklama nie będzie naruszać przepisów prawa ani dobrych obyczajów, a w szczególności nie będzie:
   1. zawierać treści zniesławiających osoby trzecie;
   2. zawierać treści nieprzyzwoitych, obraźliwych, szerzących nienawiść;
   3. promować działalności niezgodnej z prawem, w szczególności nie będzie promować przemocy, treści o charakterze pornograficznym, dyskryminacyjnym na jakiejkolwiek płaszczyźnie;
   4. promować wyrobów alkoholowych, wyrobów nikotynowych, środków odurzających i innych niedopuszczonych do obrotu handlowego;
   5. naruszać praw autorskich, praw do baz danych oraz praw do znaków towarowych, przysługujących osobom trzecim;
   6. wprowadzać w błąd na jakiejkolwiek płaszczyźnie;
   7. naruszać obowiązków prawnych względem osób trzecich, takich jak obowiązki umowne lub obowiązek dochowania poufności;
   8. zawierać promocji i lokowania usług konkurencyjnych w stosunku do profilu działalności Zleceniobiorcy, a w szczególności nie będzie promować aplikacji mobilnych, które posiadają funkcjonalności nawigacji wodnej.
   9. W przypadku zaistnienia powyższych wad, Zleceniobiorca ma prawo odmówić realizacji usługi.
  5. W ramach realizacji Zlecenia Emisji Reklamy Zleceniobiorca jest uprawniony do oznaczania Reklam w sposób zapewniający ich jednoznaczną identyfikację i rozpoznawalność, jako reklamy (np. słowami: “reklama”, “ogłoszenie płatne”, “oferta”, “promocja” lub oznaczeniem graficznym).
 • Anulowanie i wstrzymanie zlecenia emisji reklamy
  1. Zleceniobiorca jest uprawniony do wstrzymania, anulowania i usunięcia Reklamy w przypadku Reklamy:
   1. naruszającej postanowienia Regulaminu, a w szczególności niespełniającej kryteriów i wymagań wskazanych w pkt 2.4. i 2.5 Regulaminu;
   2. której treść lub forma jest sprzeczna z linią programową aplikacji mobilnej Żegluj lub stanowi zagrożenie dla ważnych interesów Zleceniobiorcy;
  2. Jeżeli Zleceniobiorca odmówi akceptacji Reklamy z przyczyn, o których mowa w pkt. 2.5, odpowiednie zastosowanie znajdą tutaj postanowienia pkt 3.3. Regulaminu.
  3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 3.1. a i b Regulaminu, w szczególności w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Zleceniobiorcy w związku z Emisją Reklamy, Zleceniodawca zobowiązuje się zwolnić Zleceniobiorcę od wszelkiej odpowiedzialności, przejąć na siebie koszty obrony praw Zleceniobiorcy, związane ze zgłoszonym żądaniem lub stwierdzonym naruszeniem praw osób trzecich, lub przystąpić obok Zleceniobiorcy/ wstąpić w miejsce Zleceniobiorcy do toczącego się postępowania. Nadto Zleceniodawca zobowiązuje się do zaspokojenia roszczeń osób trzecich, skierowanych do Zleceniobiorcy w związku z Emisją Reklamy i stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu, ostateczną decyzją administracyjną lub pisemną ugodą.
  4. Zleceniobiorca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zleceniodawcę o przyczynach wstrzymania Emisji Reklamy za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wstrzymanie Emisji Reklamy nie obliguje Zleceniobiorcy do zwrotu opłaty za Emisję Reklamy, ani w całości, ani w części.
 • Wyróżnienie miejsca POI i uzyskanie statusu “Miejsca premium”
  1. Wyróżnienie miejsca może trwać 1, 3, 6 lub 12 miesięcy kalendarzowych.
  2. Po wykupieniu wyróżnienia miejsca POI zleceniobiorca zobowiązuje się do:
   1. wyróżnienie miejsca POI na mapach poprzez miganie ikony POI w sposób wyróżniający w stosunku do innych miejsc POI znajdujących się na mapie. Efekt migania uruchamia się po przybliżeniu mapy do obszaru, w którym miejsce POI jest widoczne.
   2. wyróżnienie graficzne na liście POI
   3. POI będzie pojawiać się na listach POI w aplikacji mobilnej Żegluj przed nie wyróżnionymi POI;
  3. Usługi wymienione w punkcie 2 będą realizowane przez okres, na jaki została wykupiona usługa wyróżnienia miejsca POI.
  4. Jeśli na liście pojawi się więcej niż jedno wyróżnione miejsce POI, kolejność ich wyświetlania będzie opierać się na odległości od użytkownika, który przegląda listę miejsc POI.
  5. Na listach miejsc POI domyślnie stosowane jest filtrowanie po odległości rosnące. Wyróżnione miejsca POI będą pojawiać się zawsze przed miejscami POI, które są nie wyróżnione w danej kategorii odległości.
  6. Opłaty w związku ze skorzystaniem z usługi wyróżnienia miejsca POI, przedstawione zostały w poniższej tabeli:
   Czas wyróżnienia Cena brutto
   1 miesiąc
   3 miesiące
   6 miesięcy
   12 miesięcy
  7. Opłaty, o których mowa w pkt. 6, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji.
  8. Każdego dnia okres wyróżnienia miejsca POI ulega zmniejszeniu o 1 dzień.
  9. Administrator gwarantuje, że usługa wyróżnienia miejsca POI będzie realizowana przez okres, o którym mowa w pkt 1 licząc każdorazowo od dnia jej wykupienia (okres gwarantowany).
  10. Po minięciu okresu wyróżnienia miejsca POI, traci ono automatycznie status Miejsca Premium, a Zleceniobiorca zaprzestaje wykonywać działania przewidziane w punkcie 4.2.
 • Usługa ofert oraz powiadomienia użytkowników aplikacji o ofercie
  1. Usługę powiadomienia użytkownika o ofercie można wykupić na okres 1, 2, 3 lub 4 tygodni.
  2. Po wykupieniu usługi oferty oraz powiadomienia o ofercie zleceniobiorca zobowiązuje się do:
   1. wysłania użytkownikom powiadomienia w formie wiadomości do jego skrzynki w aplikacji - w zakładce Oferta
   2. wyświetlanie oferty w zakładce Oferta w skrzynce użytkownika w aplikacji przez okres, na jaki została wykupiona usługa powiadomienia
   3. u użytkowników korzystających z aplikacji w systemie iOS wyświetlenie powiadomienia w widoku mapy w formie notyfikacji
  3. Zleceniodawca może wybrać jedną z trzech kategorii ofert:
   1. informacja
   2. promocja
   3. wydarzenie
  4. Na ofertę składa się:
   1. nazwa autora oferty
   2. tytuł oferty
   3. skrócona treść
   4. opis
   5. lokalizacja
   6. rabat (w przypadku powiadomienia o promocji)
   7. Czas wyświetlania oferty
   8. Zdjęcie lub avatar firmy / oferty
   9. Dane kontaktowe (adres e-mail, strona internetowa, numer telefonu)
  5. Jeśli użytkownik otrzyma więcej powiadomień (od innych podmiotów), kolejność na liście realizowana będzie zgodnie z datą wysyłki powiadomień
  6. Opłaty w związku ze skorzystaniem z usługi oferty oraz powiadomienia o ofercie, przedstawione zostały w poniższej tabeli:
   Czas powiadomienia Cena brutto
   1 tydzień
   2 tygodnie
   3 tygodnie
   4 tygodnie
  7. Opłaty, o których mowa w pkt. 5.6, mogą ulec obniżeniu na czas promocji, której zasady będzie regulował osobny Regulamin Promocji.
  8. Każdego dnia okres wyświetlania powiadomienia ulega zmniejszeniu o 1 dzień.
  9. Administrator gwarantuje, że usługa powiadomienia będzie realizowana przez okres, o którym mowa w pkt 5.1 licząc każdorazowo od dnia jej wykupienia (okres gwarantowany).
  10. Po minięciu okresu wykupienia powiadomienia zostanie ono automatycznie ukryte w skrzynkach użytkowników, a Zleceniobiorca zaprzestaje wykonywać działania przewidziane w punkcie 5.2.
  11. Po zaakceptowaniu i opłaceniu Zlecenia Emisji Reklamy w odniesieniu do usługi powiadomienia nie jest możliwe wprowadzanie zmian w oraz zmiana ustawień usługi.
 • Płatności
  1. Wysokość opłaty za Emisję Reklamy wyliczana w Formularzu Zlecenia w oparciu o aktualnie obowiązujący Cennik.
  2. Płatności za Emisję Reklamy Zleceniobiorcy są obsługiwane przez PayU – płatności online.
  3. Ceny podane w Panelu Reklamowym są cenami brutto zawierającymi 23% podatku VAT.
  4. Zleceniobiorca wystawia faktury VAT podmiotom gospodarczym, po dokonaniu płatności za usługę. W celu otrzymania faktury przed dokonaniem płatności należy uzupełnić dane w Panelu Reklamowym, w zakładce Dane konta > Dane firmy.
  5. Zleceniobiorca będzie udostępniał do pobrania faktury VAT w wersji elektronicznej (PDF) na koncie Zleceniodawcy w Panelu Reklamowym.
 • Realizacja usług reklamowych
  1. W trakcie realizacji Zlecenia Emisji Reklamy i przez okres 12 miesięcy po jej zakończeniu, Zleceniodawcy w Panelu Reklamowym udostępniona zostanie informacja ze statystykami dotyczącymi Emisji Reklam.
  2. Statystyki dotyczące realizacji Emisji Reklamy pochodzą z serwera aplikacji Żegluj Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie wyraża zgody na rozliczenie z uwzględnieniem statystyk pochodzących z systemów Zleceniodawcy.
  3. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Zleceniobiorcy Emisja Reklamy nie zostanie zrealizowana w całości lub w części, lub zostanie zrealizowana niezgodnie z Zleceniem Emisji Kampanii, Zleceniobiorca będzie uprawniony do odpowiedniego wydłużenia czasu Emisji Reklamy, lub Zleceniodawca będzie uprawniony do wykorzystania pozostałej niewykorzystanej części Zlecenia Emisji Reklamy w ramach innego lub kolejnego Zlecenia Emisji Reklamy (na wyraźną prośbę Zleceniodawcy)
  4. Reklamy w aplikacji mobilnej Żegluj są emitowane wyłącznie w godzinach od 8:00 do 24:00.
 • Płatności
  1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia Emisji Reklamy powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy. W pozostałym zakresie zostaje wyłączona odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy.
  2. W przypadku opisanym w pkt 3.1, Zleceniobiorca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić o nich Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne dogodne dla Zleceniodawcy terminy Emisji Reklamy.
  3. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, iż w funkcjonowaniu aplikacji mobilnej Żegluj mogą wystąpić czasowe przerwy w świadczeniu usług reklamowych z przyczyn technicznych niedotyczących Zleceniobiorcy, w tym mające na celu poprawienie jakości funkcjonowania aplikacji. Zleceniobiorca dołoży należytej staranności, aby powiadamiać Zleceniodawcę o fakcie zaistnienia tego rodzaju okoliczności. Przerwy w świadczeniu usług reklamowych z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania przez Zleceniobiorcę zobowiązań w zakresie usług reklamowych, a Emisja Reklamy odbywać się będzie niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających świadczenie usług, o ile będzie to możliwe po stronie Zleceniobiorcy.
  4. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia Emisji Reklamy powstałe z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Zleceniobiorcy. W pozostałym zakresie zostaje wyłączona odpowiedzialność odszkodowawcza Zleceniobiorcy.
 • Reklamacje
  1. Zleceniodawca jest uprawniony do złożenia reklamacji dotyczącej realizacji Zlecenia Emisji Reklamy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Zleceniobiorcy wskazany w Panelu Reklamowym w terminie 14 dni od daty zaistnienia podstawy do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacji powinno określać
   1. nazwę usługi reklamowej będącej przedmiotem zgłoszenia reklamacyjnego;
   2. zastrzeżenia Zleceniodawcy w przedmiocie realizacji Zlecenia Emisji Reklamy;
   3. oczekiwania Zleceniodawcy w związku z zastrzeżeniami, o których mowa w pkt b);
  2. Reklamacje rozpatruje Zleceniobiorca w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
  2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
   1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
   2. Zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. Skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
  4. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
  5. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 • Odstąpienie od umowy
  1. Zleceniodawca- Konsument oraz przedsiębiorca o prawach konsumenta jest uprawniony do odstąpienia od umów zawartych na podstawie niniejszego regulaminu w terminie 14 dni od zawarcia umowy Zlecenia Emisji Reklamy. Termin zawarcia umowy dodatkowej odpłatnej usługi liczony jest od dnia uregulowania przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za odpłatną usługę. Dniem uregulowania przez Zleceniodawcę wynagrodzenia za odpłatną usługę jest dzień zaksięgowania przelanego przez Zleceniodawcę wynagrodzenia.
  2. Zleceniodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania Zleceniobiorcy o powyższym w drodze oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Termin 14 dni na odstąpienie od umowy uznaje się za dochowany, jeśli przed jego upływem Zleceniodawca nada w placówce pocztowej lub wyśle za pośrednictwem poczty elektronicznej oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
  3. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przesłania potwierdzenia przyjęcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy po jego otrzymaniu na adres email Zleceniodawcy podany podczas rejestracji w aplikacji.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy, Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy kwotę uregulowanego wynagrodzenia za odpłatną usługę w ciągu 14 dni od dnia złożenia rezygnacji przelewem na rachunek bankowy Zleceniodawcy. Jeżeli jednak Zleceniodawca złoży oświadczenie o żądaniu natychmiastowego rozpoczęcia realizacji zamówionej odpłatnej usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeśli skorzysta z przysługującego mu prawa do odstąpienia od umowy, zobligowany on będzie do uregulowania na rzecz Zleceniobiorcy wynagrodzenia za usługę zrealizowaną do chwili złożenia przez niego powyższego oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia zgodnie z cennikiem zawartym w pkt. 4.6 oraz 5.6. Do zakresu spełnionego świadczenia wlicza się czas rozpatrzenia wniosku (nie dłużej niż 48h).
 • Postanowienia końcowe
  1. Wszystkie Zlecenia Emisji Reklamy, do których ma zastosowanie niniejszy Regulamin, podlegają prawu polskiemu i kognicji sądów polskich.
  2. Strony ustalają, że wszelkie spory na tle postanowień Regulaminu nie dające się rozstrzygnąć w sposób polubowny w terminie 30 dni od daty zaistnienia sporu, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu powszechnego dla siedziby Zleceniobiorcy.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem
  4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Zleceniobiorcy pod adresem zegluj.info oraz w siedzibie Zleceniobiorcy.
  5. Regulamin może zostać zmieniony poprzez opublikowanie nowego Regulaminu oraz informacji o terminie, od którego ten nowy Regulamin będzie obowiązywać, jak też powiadomienie Zleceniodawcy o zmianie niniejszego Regulaminu wraz z przesłaniem Zleceniodawcy adresu strony z obowiązującą wersją Regulaminu.
  6. Zleceniobiorca nie ma obowiązku uzgadniania treści i zakresu zmian Regulaminu ze Zleceniodawcą. Korzystanie przez Zleceniodawcę z usług reklamowych w aplikacji mobilnej Żegluj po dokonaniu zmian w Regulaminie oznacza akceptację przez Zleceniodawcę nowej treści Regulaminu oraz wprowadzonych zmian.